Zyrtar/e Administrativ/e

Detyrat kryesore:

 • Kryen procedura administrative pranë institucioneve shtetërore dhe private;
 • Është përgjegjës për mbajtjen e inventarit të korporatës, furnizimeve të zyreve, përgatitjen e porosive dhe blerjes për rifurnizim kur është e nevojshme;
 • Kryen procedurat e parapara të mirëmbajtjes së automjeteve, pajisjeve dhe materialeve të zyrës sipas procedurave të duhura;
 • Ndihmon në zhvillimin e udhëzimeve, politikave dhe procedurave të korporatës;
 • Planifikimin dhe organizimin e aktiviteteve të ndryshme;
 • Ndihmon departamentet e korporatës dhe anëtarët e ekipit në kuadër të detyrave të tij sipas nevojës dhe mbikëqyr progresin e punës, ofertave, dorëzimeve të projekteve, etj;
 • Përgatit raporte të rregullta administrative;
 • Detyra dhe përgjegjësi tjera që i caktohen nga mbikqyrësi.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar nivelin e studimeve Bachelor në drejtimin Ekonomik, Administrativ apo të ngjashme;
 • Të jetë njohës i mirë i procedurave administrative;
 • Të ketë minimalisht 1 vit eksperiencë në të njëjtin profil pune (përparësi);
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi për të punuar në ekip;
 • Të jetë i gatshëm të punojë nën presion dhe me orar fleksibil.

Ne ofrojmë:

 • Respektim përtej kërkesave ligjore nga legjislacioni i punës në Republikën e Kosovës;
 • Mundësi dhe përkrahje në zhvillim dhe avansim në karrierë;
 • Pagë konkurruese dhe të dinjitetshme;
 • Pagesë të orëve shtesë;
 • Udhëtimin nga Prishtina për në punë dhe kthimin;
 • Sigurim shëndetësor;
 • Punë nga e hëna në të premten; dhe
 • Ambient dhe atmosferë të shkëlqyeshme të punës.

Aplikimin tuaj mund ta bëni në këto forma:

 • duke dërguar CV-në dhe dëshmitë mbi përvojën tuaj në adresën elektronike: hr@liridoni-kos.com të plotësuar me pozitën për të cilën aplikoni; ose
 • mund të paraqiteni për plotësimin e aplikacionit në selinë e LIRiDONI DISTRIBUTION SH.P.K në Magj. Prishtinë-Ferizaj 7, Llapnasellë, Graçanicë
 • duke plotësuar të dhënat tuaja përmes linkut në vijim: https://liridoni-kos.com/sq/karriera-liridoni-distribution/.

Konkursi do të jetë i hapur deri më datën 03.07.2024 në ora 16:30. Aplikaconet e dërguara me vonesë dhe ato të pakompletuara nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Scroll to Top